ຂ່າວທົ່ວໄປ

ອາດຈະເປັນພຽງຍິງມືສອງ

ແມ່ໝ່້ າ ຍອາດຈະເປັນພຽງແມ່ຍິງມືສອງທີມີຄົນເບິ່ງ ແລະ ດູ ຖູ ກ ວ່າເປັນຂອງຕຳໜີ ແຕ່ຜູ້ຍິງທີໃຜໆພາກັນດູ ຖູ ກ ກໍ່ຍັງຄົງເຮັດໜ້າທີແມ່ແບບບໍເຄີຍພັກ ແລະ ກໍ່ຍັງຄົງດູແລລູກ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າໃຜຈະເວົ້າຫຍັງ ເຖິງເຮົາຈະເປັນແມ່ຫມ າ່ຍແຕ່ເຮົາໍ່

ບໍ່ໄດ້ຂໍໃຜ ມາກິນ ເຮົາກໍ່ສາມາດຫາເງິນເອງໄດ້. ນີ້ຕ່າງຫາກຄືສິ່ງທີພວກເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈແມ່ໝ່າຍ. ຜູ້ຊາຍບາງເຫັນແກ່ຕົວ ມີແຕ່ເວົ້າໄດ້ແຕ່ເຮັດບໍ່ໄດ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *