ຂ່າວທົ່ວໄປ

ສ້າງລາຍຮັບ 500 ລ້ານຕໍ່ປີ ຈາກທຸລະກິດຟາມເປັດໄຂ່

ສ້າງລາຍຮັບ 500 ລ້ານຕໍ່ປີ ຈາກທຸລະກິດຟາມເປັດໄຂ່ 🐥🥚

ປັດຈຸບັນນີ້, ໄຂ່ເປັດກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຂ້ອນຂ້າງຫລາຍຈາກຜູ້ບໍລິໂພກ ເພາະວ່າມີລົດຊາດທີ່ເປັນເອກະລັກ ແລະຍິ່ງເປັນໄຂ່ເປັດທີ່ຜ່ານການລ້ຽງແບບທຳມະຊາດ ແລະໄດ້ມາດຕະຖານ ມີການບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີ ຍິ່ງເຮັດໃຫ້ໄຂ່ແດງມີສີສັນອອກສົ້ມແດງ ເຫັນແລ້ວເປັນຕາກິນຂະໜາດ!.

ນອກຈາກນີ້, ຍັງສາມາດນຳມາແປຮູບເປັນໄຂ່ເຄັມ ແລະອາຫານອື່ນໆນຳອີກ.

ຫວ່າງບໍ່ດົນມານີ້, ຜູ້ຂຽນໄດ້ຮູ້ຈັກກັບນ້ອງຄົນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມຮຽນການຂຽນແຜນທຸລະກິດ ຈັດຂຶ້ນໂດຍ ສມກຈ ຫຼື ສະມາຄົມການເງິນຈຸລະພາກ ເຊິ່ງລາວເຮັດທຸລະກິດຟາມໄຂ່ເປັດ ຢູ່ທາງແຂວງຫຼວງພະບາງ.

ເຫັນວ່າໜ້າສົນໃຈຫຼາຍ ແລະ ເປັນທຸລະກິດໜຶ່ງ ທີ່ແຕກຕ່າງຈາກທຸລະກິດທົ່ວໆໄປ.

ເຮົາໄປຮັບຮູ້ນຳກັນເລີຍ!

New CEO: ຢາກຮູ້ປະຫວັດການສຶກສາຮຽນມາແຕ່ໃສ?
ນ້ອງລີຢາ: ນ້ອງຊື່ ນາງ ເພັດມະນີ ຫຼື ລີຢາ ຈະເລີນຜົນ ອາຍຸ 24 ປີ ກຳລັງສຶກສາໃນລະດັບປະລິນຍາຕີ, ປີທີ4; ຢູ່ປະເທດຈີນ, ຄະນະເສດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຮຽນອອນໄລ), ພໍ່ຊື່: ສົມພົງ ແມ່ຊື່: ທອງຂຳ, ມີອ້າຍນ້ອງ 3 ຄົນ,ເປັນລູກຄົນທີ່2.

New CEO: ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດນີ້ ໄດ້ແນວໃດ?
ນ້ອງລີຢາ: ເລີ່ມຈາກພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ນຳເຂົ້າໄຂ່ເປັດ ມາຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານມາຂາຍທີ່ຫລວງພະບາງ ແລະແນມເຫັນຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທາງດ່ານການຂົນສົ່ງ ແລະລາຄາເງິນຕາຕ່າງປະເທດມີຄວາມຜັນຜວນສູງ,ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີແນວຄິດລິເລີ່່ມຢາກເຮັດຟາມເອງ ປະກອບກັບຄອບຄົວຕົນເອງມີພື້ນທີ່ສຳຫລັບເຮັດຟາມຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ຮູ້ຈ່ະລ້ຽງຫຍັງເລີຍຕັດສິນໃຈລ້ຽງເປັດພັນໄຂ່.

ໂດຍຕັ້ງຊື່ວ່າ Somphong farm ຟາມໄຂ່ເປັດບ້ານພິກນ້ອຍ, ເມືອງຫຼວງພະບາງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

New CEO: ແຮງບັນດານໃຈທຸລະກິດນ້ອງແມ່ນຫຍັງ?
ນ້ອງລີຢາ: ແມ່ນຢາກໃຫ້ຄົນໃນແຂວງຫລວງພະບາງໄດ້ກິນໄຂ່ທີ່ແຊບມີຄຸນນະພາບແລະມີຄວາມສົດໃໝ່, ພ້ອມທັງຍັງຢາກສ້າງສິນຄ້າທີ່ຄົນລາວຜະລິດ ເພື່ອຕອບສະໜອງສະບຽງອາຫານໃຫ້ພຽງພໍເພື່ອຫລຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ.

New CEO: ຄວາມທ້າທາຍແລະບັນຫາຂອງການເລີ່ມຕົ້ນທຸລະກິດແມ່ນຫຍັງແນ່ ?
ນ້ອງລີຢາ: ເປັນຕົ້ນ ແມ່ນບັນຫາເລື່ອງ climate change ທີ່ຄວບຄຸບໄດ້ຍາກ, ໂລດລະບາດຂອງສັດປີກ ແລະຄວບຄຸມການອອກໄຂ່ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານ.

New CEO: ຮອດຕອນນີ້ ໄດ້ເຮັດທຸລະກິດ ຕາມແຜນທີ່ຕົນຕັ້ງໄວ້ແລ້ວບໍ່?
ນ້ອງລີຢາ : ຕອນນີ້ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການປັບປຸງ ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍທຸລະກິດໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ ແມ່ນຈະລ້ຽງພໍ່ພັນແມ່ພັນໃຫ້ບັນລຸ 3000 ໂຕ ຈາກຕອນນີ້ທີ່ມີຢູ່ 1500 ໂຕ,ຈະວ່າຖືກຕາມແຜນທີ່ວາງໄວ້ກໍ່ຖືວ່າແມ່ນເພາະເຮົາຈ່ະຄ່ອຍໆຂະຫຍາຍທຸລະກິດຮຽນຮູ້ຕະຫລາດໄປພ້ອມໆກັບລູກຄ້າ.

New CEO: ບັນຫາທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງທຸລະກິດ ທີ່ເຄີຍພົບມາແມ່ນຫຍັງ? ແລະຮັບມືແນວໃດ?
ນ້ອງລີຢາ : ເປັດໄຂ່ບໍ່ສະໝຳສະເໝີ ເຊິ່ງເກີດຈາກສັດເລືອຄານເຂົ້າມາໃນໂຮງເຮືອນເຊັ່ນວ່າ:ງູ, ໜູ, ຕ້ອງໝັ່ນກວດສອບລະບົບໂຮງເຮືອນຢູ່ເລື້ອຍໆ ອານາໄມບໍລິເວນອ້ອມແຄມສວນບໍ່ໃຫ້ຮົກເຮື້ອເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ສັດປ່າເຂົ່້າມາລົບກວນ.

New CEO: ເຄີຍທໍ້ແລະຢາກເຊົາການເຮັດທຸລະກິດນີ້ບໍ່ ?
ນ້ອງລີຢາ : ແນ່ນອນ! ໃນຊ່ວງທີ່ເຮົາສຶກສາເຮັດໃໝ່ໆມີບັນຫາຫລາຍໆຢ່າງເຂົ້າມາ ຍ້ອນວ່າເຮົາຍັງຂາດປະສົບການ,ການຕະຫລາດ,ດ້ານຄວາມຮູ້ວິຊາການໃນການລ້ຽງ, ສະນັ້ນເຮົາຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວຮັບມືການປ່ຽນແປງສະພາບຢູ່ເລື້ອຍໆ.

New CEO: ໃນທຸລະກິດນີ້, ແມ່ນຫຍັງຄືໂອກາດທີ່ເຮົາແນມເຫັນ?
ນ້ອງລີຢາ : ໂອກາດໃນການຜະລິດແມ່ນແນ່ໃສ່ອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນແລະກຳລັງການຜະລິດຍັງມີໜ້ອຍສະນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຢາກແນ່ໃສ່ການຜະລິດສິນຄ້າພາຍໃນໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ,ແລະການລ້ຽງເປັດໄຂ່ຖືວ່າເປັນເສດຖະກິດຄອບຄົວທີ່ສາມາດຜັນຂະຫຍາຍເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍໄດ້, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງຖືເປັນການຜະລິດພາຍໃນອີກຕື່ມ

New CEO: ເປົ້າໝາຍສຸດທ້າຍຫລື Vision ຂອງທຸລະກິດແມ່ນຫຍັງ? ໃນມື້ທີ່ເຮົາເອີ້ນຕົນເອງວ່າຄົນປະສົບຜົນສໍາເລັດ ?
ນ້ອງລີຢາ : ແມ່ນຕ້ອງການໃຫ້ທຸກຄົນພາຍໃນແຂວງໄດ້ຮູ້ຈັກກັບສິນຄ້າຂອງພວກເຮົາ ແລະຍົກລະດັບສິນຄ້າໃຫ້ມີຄຸນະພາບເພື່ອຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນແລະຕ່າງແຂວງ. ແລະຕ້ອງການຂະຫຍາຍຕະຫລາດລູກຄ້າຕື່ມອີກ.

New CEO: ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຢາກໃຫ້ພາກສ່ວນໃດເຂົ້າມາສະຫນັບສະຫນູນ ?
ນ້ອງລີຢາ : ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກກົມອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ, ເຂົ້າມາຈັດລະບຽງເລື່ອງລາຄາສິນຄ້າແລະຄວາມຮູ້ດ້ານວິຊາການອີກຕື່ມ.

New CEO: ທຸລະກິດນ້ອງໄດ້ໃຫ້ຄຸນຄ່າຫຍັງແກ່ສັງຄົມ ?
ນ້ອງລີຢາ : ທຸລະກິດຂອງເຮົາແມ່ນສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການທາງລະບຽງອາຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທົ່ວຫລວງພະບາງ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ຍັງສາມາດສ້າງວິຊາອາຊີບໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການລ້ຽງທາງເຮົາຍັງມີບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເຮັດທຸລະກິດລາຍໃໝ່, ນຳເຂົ້າແມ່ພັນເປັດ,ຈັດສັນລະບົບໂຮງເຮືອນໃຫ້ອີກຕື່ມ ເພື່ອເປັນການສ້າງວຽກໃຫ້ງານທຳໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ.

New CEO: ຢາກໃຫ້ຝາກເຖິງລູກຄ້າແລະພັດທະມິດທຸລະກິດຂອງນ້ອງ
ນ້ອງລີຢາ : ຂໍຂອບໃຈລູກຄ້າທີ່ໄວ້ວາງໃຈຜະລິດຕະພັນຟາມໄຂ່ເປັດຂອງພວກເຮົາ ແລະນ້ອງຈະພະຍາຍາມຢ່າງເຕັມທີ່ ແລະໃຫ້ສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າດີ ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ເພື່ອລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Alert: Content is protected !!